Facebook játékszabályzat

Hivatalos játék és részvételi szabályzat - #NABA Nyereményjáték

Játék szervezője

A #NABA Nyereményjáték szervezője az Alveola Kft.(székhely: 1143 Budapest, Gizella út 28/A. – továbbiakban: „Szervező”).

Játék időtartama

2017.06.19. -07.04.

Résztvevők köre

A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező  cselekvőképes és korlátozottan cselekvőképes magyarországi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy részt vehet (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

Játékban nem vehetnek részt

A játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, tulajdonosai, viszonteladói, vezető tisztségviselői és azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Játék mechanizmusa

A Szervező a Játékost a Szervező hivatalos Facebook oldalán NABA Nail By Alveola (https://www.facebook.com/NabaNail/) keresztül hirdeti meg.

A nyereményjáték 2017. 06.19.-tőll 2017.07.04.-ig tart. 

A Játékban való részvételhez likeold a NABA Nail By Alveola Facebook oldalán (https://www.facebook.com/NabaNail/) létrehozott posztképet és kommentben nevezd meg azt ismerősödet, műkörmösödet, pedikűrösödet akit meglepnél ezzel a csomaggal. A Szervező által meghirdetett jutalmazás keretében 1 csomag kerül kiosztásra(a továbbiakban: „Nyertes””).

 A nyeremény kihírdetése  2017.07.05. napján kerül sor számítógépes sorsolással, a http://facebooknyertes.com/ oldal segítségével. A Nyerteseket a Szervező legkésőbb 2017.06.05. napján privát Facebook üzenetben értesíti, illetve a Nyertes nevét közzéteszi az NABA Nail By Alveola Facebook oldalán. Az a Nyertes, aki a Szervező által küldött Facebook üzenetre a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem válaszol, a Játékból kizárásra kerül és a nyeremény átadását a Szervező a tartaléknyertes részére bonyolítja le egyező módon.

Nyeremény 

Termékek Bruttó eladási ár

1db Matt Top Gel (15ml): 2990 Ft

1db Lac Gel (4ml) :1690 Ft

1db Colour Gel:  1490 Ft

1db Power Base (15ml): 2590 Ft

1db Tükörfólia:  250 Ft

1db 000# ecset: 1790 Ft

Összesen 10800 Ft

Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség

A nyeremény pénzre nem váltható, A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a játékban részt vevő személy jogosult. 

A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget és - amennyiben a Nyeremény postai úton kerül megküldésre - a belföldi postázás költségeit a Szervező viseli, azonban a további esetlegesen felmerülő költségek (a nyeremény átvételének helyére utazás, stb.) a Nyertest terhelik. A Szervezőt a Nyeremény átadásán, illetve a nyeremény szolgáltatás biztosításán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse, illetőleg a Nyereményt más, egyező, vagy azt meghaladó értékű nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Nyereményjáték szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az NABA Nail By Alveola hivatalos Facebook oldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. 

A Szervezőt a Nyeremények kapcsán közvetlenül szavatossági kötelezettség nem terheli.

Moderálás:

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje a kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan Felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek, oda nem illőnek talál (különös tekintettel a Szervező jó hírnevét vagy gazdasági érdekeit sértő Felhasználói tartalomra), és a Játékost kizárja a Játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos Felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a Felhasználói tartalmat. A Szervező kizárja felelősségét a bármely Szervező Facebook oldalán közzétett vagy egyéb módon továbbított Felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy jogsérelemért.

Nyeremény átvételének feltételei:

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal összefüggésben keletkezett károkért, ill. következményekért. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt kizárólag a Nyertesnek adja át. A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a NABA Nail By Alveola hivatalos Facebook oldalán nyilvánosan közölje a Nyertes nevét. 

A Nyertes a Nyereményt postai úton kapja meg, vagy előre egyeztetett időpontban személyesen átveheti a következő címen: 1143 Budapest, Gizella út 28/A.

A Szervező a Nyeremény átvételének részleteit a Játékossal való kapcsolatfelvételt követően, telefonon egyezteti le a Nyertessel.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos bármely ügyintézésre, illetve a nyeremény átvételére, illetve igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt/annak kifejezett hozzájárulásával jogosult.

A Nyertes köteles a Szervezővel a Nyeremény átadásának és megszervezésének lebonyolításával kapcsolatban együtt működni, ellenkező esetben a Játékból kizárásra kerül.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményt a kapcsolatfelvételről számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás tartaléknyertese válik jogosulttá az adott Nyereményre. 

Amennyiben a tartaléknyertessel történő kapcsolatfelvétel eredménytelen, vagy a Nyereményt a tartaléknyertes sem veszi át határidőn belül, úgy a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékot részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa.

Szervező jogai:

Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, a Játék esetleges hibáiból fakadó, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért nem vállal felelősséget. 

Szervező nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldal (ideértve a Szervező oldalát és a Játékos profilját is) bármely okból időszakosan nem érhető el, vagy hibásan működik. 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel során Nyereményjáték szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Nyereményjáték szabályzat megszegése esetén a Játékos kizárásra kerül

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a Játékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Játék során általa megadott adatai (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím) a Szervező adatbázisába bekerüljenek, és azokat Szervező minden további ellenszolgáltatás nélkül, a Játék lebonyolítása érdekében, illetve saját marketing tevékenysége céljából, a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig felhasználhassa és kezelje, és a Játékost személyesen, postán vagy hírközlési eszközök útján közvetlen kereskedelmi ajánlattal megkeresse. A Játékos hozzájárulása nem terjed ki arra, hogy a Szervező ezeket az adatokat hasznosítás céljából harmadik félnek kiadja. 

A Játékos Játékban való részvételével hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szervező ismételten illetve folyamatosan kapcsolatot tartson vele piackutatás céljából.

Az adatszolgáltatás jogalapja a Játékban történő részvétellel adott hozzájárulás, az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az adatok kezelése során az adatok feldolgozását a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Szervező végzi.

A Szervező jelen Nyereményjáték szabályzatnak, valamint a hatályos, adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait. 

 A Szervező a Játékos Játék során, illetve azzal összefüggésben szolgáltatott személyes adatait a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározott célból, a Játékos önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. 

 A Játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a Játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. 

 A Játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a Nyereményre. 

 A Szervező biztosítja a Játékosok személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a személyes adatok megfelelő szintű védelmét garantálják.

 Az adatkezeléshez adott hozzájárulását a Játékos bármikor, bármilyen korlátozástól mentesen, indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (information@alveola.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben Alveola  Kft. (1143 Budapest, Gizella út 28/A.).

 #NABA Nyereményjáték szabályzat Játékos általi elfogadása

A játékos a Játékban való részvétével tudomásul veszi és elfogadja a jelen #NABA Nyereményjáték szabályzatban foglalt valamennyi feltételét.

Záró rendelkezések

A Játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá. A Játék szervezésében a Facebook nem vesz részt és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook a Játékkal kapcsolatban a Játékosok felé semmilyen felelősséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak.

 A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. 

A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Nyereményjáték szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel. A Játékos által megadott információk csak a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. 

Amennyiben a jelen Nyereményjáték szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Nyereményjáték szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Nyereményjáték szabályzat érvénytelen rendelkezése helyébe a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó kikötése lép.

Budapest, 2017.06. Szervező

© 2019 Alveola Beauty Services Kft. Minden jog fenntartva • Felhasználási feltételek és jogi nyilatkozat

Az oldal a felhasználói élmény javítása érdekében Cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön elfogadja a Cookie-k fogadását. Ha többet szeretne megtudni, kérjük, tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat.

OK